1.    Sąvokos

1.1.    Pardavėjas – UAB Baltic seeds, juridinio asmens kodas: 300513162, PVM mokėtojo kodas: LT100002130910, korespondencijos adresas: Jonavos g. 6-1, Kaunas 44269. 
1.2.    Balticseeds.lt – UAB Baltic seeds valdomas ir administruojamas tinklapis, kuriame yra parduodamos Pardavėjo prekės.
1.3.    Pirkėjas:
1.3.1.   veiksnus fizinis asmuo (asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka);
1.3.2.   nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą;
1.3.3.   juridinis asmuo.
1.4.    Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.
1.5.    Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
1.6.    Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo balticseeds.lt taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Balticseeds.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai perkant prekes Balticseeds.lt tinklapyje.
1.7.    Paskyra – Pirkėjo www.balticseeds.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi balticseeds.lt rezultatas, kai sukuriama Pirkėjo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė paskyra.
1.8.    Privatumo politika – Balticseeds.lt patvirtinta tvarka, kurioje yra numatytos Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Balticseeds.lt.
1.9.    Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo Balticseeds.lt tinklapyje sudaroma Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo momento.
1.10.    Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo perkamos prekės iš Balticseeds.lt tinklapio, kurį administruoja Pardavėjas.
1.11.    Specialusis užsakymas - Pirkėjo inicijuotas ir telefonu ar elektroniniu paštu (ne per tinklapį Balticseeds.lt) pateiktas ir Šalių patvirtintas Prekių užsakymas, kurios nėra viešai siūlomos ir kurių Pardavėjas įprastai neturi savo Balticseeds.lt asortimente (pvz. specialaus išfasavimo dydžio, specialaus sėklų apdorojimo, specialios veislės, augalo rūšies, specialaus sėklų dydžio, specialaus beicavimo, ir kitų savybių) ir kurios užsakomos specialiai Pirkėjui jas pritaikant specialiems Pirkėjo poreikiams, Pirkėjui sudarius su Pardavėju atskirą specialių Prekių pirkimo - pardavimo užsakymo sutartį - Specialųjį užsakymą.

2.    Bendrosios nuostatos
2.1.   Šios taisyklės taikomos tik Balticseeds.lt tinklapyje Pardavėjo parduodamoms prekėms. Taisyklės netaikomos ir negalioja Specialiesiems užsakymams, pateikiamiems el. paštu arba telefonu (ne per Balticseeds.lt tinklapį), kaip apibrėžta šių Taisyklių 1.11. punkte. Specialiojo užsakymo sąlygos, tokios kaip Prekių asortimentas, kainos, nuolaidos, pristatymo terminai, pristatymo sąlygos, pristatymo kaina, apmokėjimo terminai ir sąlygos bei kita informacija yra derinama Šalių ir tvirtinama atskiru Šalių tarpusavio Prekių pirkimo - pardavimo užsakymo sutartyje - Specialiame užsakyme. Esminė Specialaus užsakymo sąlyga - Pirkėjo patvirtintas Specialusis užsakymas negali būti atšauktas, pakeistas, o kokybiškos prekės negrąžinamos ir nekeičiamos (Pagal Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalį). Visos Specialiojo užsakymo sutarties sąlygos teikiamos Pirkėjui inicijavus pageidavimą užsakyti prekes pagal Specialųjį užsakymą ir šiose Taisyklėse daugiau neaptariamos. Inicijuodamas Specialųjį užsakymą Pirkėjas sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. 
2.2.    Patvirtindamas prekių užsakymą tinklapyje balticseeds.lt Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisylėmis pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su pirkimo - pardavimo taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Balticseeds.lt tinklapyje susijusios sąlygos.
2.3.    Pirkti Balticseeds.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtinęs Taisykles ir susipažinęs su privalomu šių Taisyklių priedu - Privatumo politika (Taisyklių 1.8 punktas) patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Balticseeds.lt.
2.4.    Esant poreikiui ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Balticseeds.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

3.    Prekių užsakymas
3.1.    Pirkėjas gali užsisakyti prekes Balticseeds.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1.    internetu užsiregistruodamas Balticseeds.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2.    internetu nesiregistruodamas Balticseeds.lt;
3.2.    Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Balticseeds.lt tinklapio informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3.    Pirkėjas, išsirinkęs prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, turi įvykdyti visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mygtuko "Pirkti" paspaudimas. Paspaudus mygtuką "Pirkti", kuris aktyvuojamas tik Pirkėjui pažymėjus kad sutinka šiomis Taisyklėmis, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. 
3.5.    Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Balticseeds.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4.    Pirkėjo teisės
4.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Balticseeds.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. 
4.2.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4.    Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5.    Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Balticseeds.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.    Pirkėjo įsipareigojimai
5.1.    Pirkėjas, naudodamasis Balticseeds.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Balticseeds.lt naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų Balticseeds.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2.    Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3.    Pirkėjas įsipareigoja pateikti Užsakymo įvykdymui reikalingus asmens duomenis, kaip numatyta šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje.
5.4.    Pirkėjas atsako už visų Pardavėjui pateiktų Užsakymo vykdymui reikalingų duomenų teisingumą. Pardavėjas neprivalo tikrinti Pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumo.
 

6.    Pardavėjo įsipareigojimai
6.1.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir bendradarbiauti su Pirkėju Balticseeds.lt tinklapio pagalba, pirkėjo nurodytu el. paštu, telefonu.
6.2.    Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Balticseeds.lt sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
6.3.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.4.    Pardavėjas įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Balticseeds.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas Balticseeds.lt elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Balticseeds.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas Pirkėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefonu arba el. paštu).
6.5.    Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
6.6.    Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, gali jam pasiūlyti panašią arba analogišką prekę vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, el. paštu). Pirkėjui nesutikus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir atšaukti užsakymą ar dalį užsakymo. Jeigu užsakymas nebuvo apmokėtas (Pirkėjas buvo pasirinkęs mokėjimą kurjeriui prekių pristatymo metu) Užsakymas yra atšaukiamas. Jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo, Pirkėjas vienu iš Balticseeds.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytų kontaktų patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kitą Pardavėjo parduodamą prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui permokėtą pinigų sumą (kompensuoti kainų skirtumą) arba pridėti papildomą Pirkėjo pasirinktą prekę arba padidinti užsakomų prekių kiekį.
6.7.    Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
6.8.    Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

7.    Prekių kainos, užsakymų vykdymo, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1.    Prekių kainos Balticseeds.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galiojantį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį ir kitus mokesčius, jeigu tokie yra taikomi. 
7.2.    Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš būdų, nurodytų straipsnyje "Užsakymų apmokėjimas", kuris yra neatskiriamas šių Taisyklių priedas. Patvirtindamas šias taisykles, pirkėjas patvirtina, kad sutinka su straipsnio "Užsakymų apmokėjimas" sąlygomis.
7.3.    Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs straipsnyje "Užsakymų apmokėjimas" būdus, nurodytus 2,3,4 punktuose (išankstinis mokėjimas už prekes), nesumoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas.
7.4.    Prekių užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba Pirkėjas pasirenka mokėjimo būdą "Mokėjimas kurjeriui pristatymo metu (COD)", kaip numatyta straipsnio "Užsakymų apmokėjimas" 1 punkte.
7.5.    Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos atspausdintos popieriuje, fiziniu būdu kartu su prekėmis arba siunčiamos Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu įvykdžius užsakymą (pristačius prekes).
7.6.    Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, gali keistis tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, žmogiškos klaidos (apsirikimo) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių ir pagrįstų priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 5 (penkias) darbo dienas Balticseeds.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Atšaukus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas.
7.7.     Jeigu Pirkėjas neapmoka Užsakymo per 5 (penkias) darbo dienas (išskyrus jei Pirkėjas buvo pasirinkęs mokėjimą kurjeriui prekių pristatymo metu), užsakymas laikomas atšauktu (užsakytų prekių rezervacija anuliuojama).
7.8.     Jeigu Pirkėjas apmoka Užsakymą po 5 (penkių) darbo dienų, Užsakymas gali būti vykdomas visas arba dalinai tik tuo atveju, jeigu Užsakytos prekės yra Pardavėjo sandėlyje arba Pirkėjas sutinka pakeisti prekes į panašias arba analogiškas prekes. Tokiu atveju Pardavėjas susisiekia Pirkėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefonu, el. paštu). Pirkėjui nesutikus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir atšaukti užsakymą ar dalį užsakymo. Jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo, Pirkėjas vienu iš Balticseeds.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytų kontaktų patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kitą Pardavėjo parduodamą prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui permokėtą pinigų sumą (kompensuoti kainų skirtumą) arba pridėti papildomą Pirkėjo pasirinktą prekę arba padidinti užsakomų prekių kiekį.
7.9. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, teikdamas užsakymą pateikia neteisingus duomenis - el. pašto adresą ir telefono numerį, dėl ko nėra galimybės galimybės susisiekti su Pirkėju duomenų patikslinimui. Atšaukus Užsakymą Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.
8.0. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas pateikia neteisingą, netikslų ar nepilną adresą, ir Pardavėjo prašymu per 7 (septynias) dienas adreso nepatikslina. Pardavėjas atšaukia Užsakymą ir grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.
8.1. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekių tiekimas į Europos Sąjungos ir kitas trečiasias šalis nėra vykdomas. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pateikia siuntos pristatymo adresą, kuris nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje (t.y. adresas užsienio šalyse). Tokiu atveju Pardavėjas, atšaukus Užsakymą grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

8.    Prekių pristatymo būdai, sąlygos, terminai
8.1.    Prekių išsiuntimo ir pristatymo sąlygos, terminai, kainos yra neatsiejamas šių Taisyklių priedas ir pateikiamas straipsnyje "Prekių išsiuntimo ir pristatymo sąlygos, terminai, kainos".  Patvirtindamas šias taisykles, pirkėjas patvirtina, kad sutinka su straipsnio "Prekių išsiuntimo ir pristatymo sąlygos, terminai, kainos" sąlygomis.
8.2.    Pristatymo terminai nurodyti straipsnyje "Prekių išsiuntimo ir pristatymo sąlygos, terminai, kainos" yra preliminarūs. Įprastai Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis šias terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai dėl informacinių sistemų techninės klaidos Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių kiokių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesusitaria dėl  papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte įtvirtinta Pirkėjo teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
8.3.    Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir (arba) nepriklausomų nuo Pardavėjo arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.4.    Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su siuntą pristačiusiu kurjeriu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente arba mobiliame elektroniniame kurjerio įrenginyje ar kitais tinkamais būdais patvirtinus siuntos gavimą, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam ar pakavimo brokui. Pastebėjęs, kad siuntos pakuotė stipriai pažeista (smarkiai suglamžyta, šlapia, praplyšusi ar kitaip išoriškai pažeista), ir dėl to prekės yra pažeistos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis ar pakavimo brokas, jei šiuos neatitikimus buvo galima nustatyti išorinės siuntos apžiūros metu.
8.5.    Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
8.6.    Jei remiantis straipsnyje "Prekių išsiuntimo ir pristatymo sąlygos, terminai, kainos"  nurodytomis sąlygomis Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, o Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Balticseeds.lt susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas atšaukiamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.
8.7   Jei remiantis straipsnyje "Prekių išsiuntimo ir pristatymo sąlygos, terminai, kainos"  nurodytomis sąlygomis Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas atšaukiamas.
8.8 Prekės pristatomos tik į Lietuvos Respublikos teritoriją. Užsakymai pristatymui į ne Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius adresus nėra vykdomi, sumokėti pinigai grąžinami 8.1 punkte nustatytais terminais.

9.    Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 
9.1.    Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame detaliame prekės aprašyme Balticseeds.lt tinklapyje.
9.2 Prekė laikoma tinkama vartojimui, jei:
9.2.1.    prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes (pavadinimą, išfasavimo kiekį) kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį tinklapyje Balticseeds.lt;
9.2.2.    prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos. Pardavėjo parduodamos sėklos yra skirtos sėti ir auginti derlių, bet nėra skirtos ir tinkamos naudoti maistui.
9.2.3.    prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi tos rūšies prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir prekės gamintojo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus.
9.3.    Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo parduodamos prekės savo pakuotės dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių pakuotės dydžio, formos, matmenų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.  Prekių nuotraukos, pateikiamos balticseeds.lt skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės.
9.4.    Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės ir su galiojančiu tinkamumo naudoti terminu. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas (pvz. sėklos, skirtos sėti), Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos, t.y. prekės  - konkrečiai sėklų skirtų sėti tinkamumo naudoti terminas yra ne trumpesnis  kaip iki einamųjų metų 10 mėnesio pabaigos.
9.5     Interneto puslapyje balticseeds.lt, kataloguose ir brošiūrose esantys daržovių sėklų veislių ir hibridų aprašymai, rekomendacijos ir iliustracijos yra artimiausios bandymų ir ilgametės praktikos patirčiai. Sėklos yra natūralus produktas, todėl ir natūralių sąlygų skirtumai daro įtaką galutiniam auginimo rezultatui. Balticseeds.lt tinklalapyje pateikti sėjos, sodinimo, derliaus ėmimo ir laikymo terminai, tręšimo ir laistymo normos yra orientacinės, rekomendacinio pobūdžio, paremtos ilgamete Lietuvos augintojų praktika ir atliktais bandymais. Šie terminai ir normos gali kisti priklausomai nuo dirvožemio tipo, struktūros, derlingumo, susiklosčiusių gamtinių sąlygų, dienos ilgumo, auginimo būdo, augalų priežiūros, taikytų agrotechnikos bei augalų apsaugos priemonių ir kitų veiksnių. Šių veiksnių kitimas gali daryti esminę įtaką galutiniam rezultatui. Kiekvienas augintojas turi naudoti balticseeds.lt, kataloguose, prekių aprašymuose pateikiamą informaciją, atsižvelgdamas į esamas sąlygas ir savo patirtį bei vadovautis rekomendacijomis tiek, kiek tai jo nuomone yra būtina. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už tokią informaciją, pagrįstą skirtingais rezultatais, gaunamais iš auginamų produktų. Pirkėjas turi nustatyti, ar produktai yra tinkami numatomam auginimo tikslui, ir (arba) gali būti naudojami vietinėmis sąlygomis. Norėdami gauti naujausią informaciją apie atsparumo ligoms terminus, produktų formas ir produkto specifikacijas perskaitykite susijusią informaciją Balticseeds.lt arba susisiekite Balticseeds.lt kontaktais informacijos pasitikslinimui.

10.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
10.1.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
10.1.1.    Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui Balticseeds.lt kontaktais. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
10.1.2.    Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Balticseeds.lt praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu parduotuve@balticseeds.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Balticseeds.lt nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą Pirkėjui.
10.1.3.    Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę. Jeigu prekė pristatoma skirtingomis siuntomis – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę siuntą.
10.1.4.    Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai Balticseeds.lt tinklapyje nurodytais kontaktais.  Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atšaukimas.
10.1.5.    Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikoma Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka, kuri numatyta Taisyklių 10.5. punkte.
10.2.    Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
10.2.1.    Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu parduotuve@balticseeds.lt.
10.2.2.    Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 10.2.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes.
10.2.3.    Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
10.2.4.    Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.2.5.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.5. punkte.
10.3.    Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
10.3.1.    Nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
10.3.2.    Jei Pirkėjas įsigijo nekokybiškas prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 10.2 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybos, pakavimo broku, kuris buvo prekių pirkimo metu, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
10.3.2.1.    kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
10.3.2.2.    kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
10.3.2.3.    kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
10.3.2.4.    grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
10.3.3.    Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 10.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
10.3.4.    Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.3.4.1.    pranešti apie tai Pardavėjui telefonu +37069941662 arba el. paštu parduotuve@balticseeds.lt.
10.3.4.2.    pateikti prekių įsigijimo dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą);
10.3.4.3.    pateikti laisvos formos prašymą Balticseeds.lt. Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.
10.3.5.    Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.5. punkte.
10.3.6.    Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.3.7.    Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos skysčiais, aukšta temperatūra, aštriais objektais, mechaniškais sužalotos, suspaustos, sutrintos ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės saugojimo taisyklės.
10.4.    Prekių keitimas ir grąžinimas, kai pristatomos ne tos prekės, kurios buvo užsakytos
10.4.1.    Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu parduotuve@balticseeds.lt arba telefonu +37069941662. Gavęs informaciją, Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.  
10.4.2.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 10.5. punkte.
10.5.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
10.5.1.    Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 10.1.-10.2. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ji nebuvo naudota - prekės turi būti su nesugadinta, nepraardyta pakuote, prekinės būklės nepraradusia pakuote.
10.5.2.    Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus kai įsigyta preke grąžinama dėl 10.3. ar 10.4. punktuose nustatytų atvejų.
10.5.3.    Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo, kaip siuntėjo, adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
10.5.4.    Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 10.1-10.4. punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
10.5.5.    Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Balticseeds.lt biurą, adresu Jonavos g. 6-1, Kaunas 44269, tik iš anksto suderinęs prekių grąžinimo datą ir laiką.
10.5.6.    Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 10.1-10-4. punktuose nurodytomis teisėmis, pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo pranešimą apie savo atsisakymą pirkimo pardavimo sutarties, kai prekės nebuvo išsiųstos. Jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
10.5.7.    Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
10.6.8.    Pasinaudojus Taisyklių 10.1.-10.2. punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama prekės kaina. Prekių pristatymo išlaidos, jei tokios buvo taikytos, nėra grąžinamos. Pasinaudojus Taisyklių 10.3-10.4 punktuose nurodytomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos, Prekių grąžinimo išlaidos nėra kompensuojamos.
10.7.9.    Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos Padavėjui ir nėra Pardavėjo patikrintos dėl Prekių atitikimo Taisyklių 10.5.1 punktui.

11.    Atsakomybė
11.1.    Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Balticseeds.lt.
11.2.    Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą. Jei Balticseeds.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Balticseeds.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.3.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, www.Balticseeds.lt naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4.    Jei Balticseeds.lt tinklapyje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Balticseeds.lt negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Balticseeds.lt nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.    Baigiamosios nuostatos
12.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2.    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.4.    Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir el. paštu išsiųstu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą ar skundą dėl įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +37052626751, faks. +37052791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.